Мэдээллийн нууцлал

      Ашид Капитал ББСБ ХХК нь Мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо (МАБУТ)-ны ISO/IEC 27001:2013 стандартыг үйл ажиллагаандаа бүрэн нэвтрүүлээд байна. Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн энэхүү стандартыг хангасан нь байгууллагын бүхий л түвшинд МАБУТ-г бий болгож, хэрэгжүүлж хадгалж, тасралтгүй сайжруулдаг болохыг баталдаг юм.      Simple дэх найзууд нь ийнхүү мэдээллийн аюулгүй байдалтай холбоотой эрсдэлийг удирдах системийг бий болгосон бөгөөд хүн, технологи, процесст тулгуурлан мэдээллийн найдвартай, хүртээмжтэй, нууцлалтай байдлыг хангаж байна.