Simple ХБҮЦ-ны IV улирлын хүүний төлөлт
Simple ХБҮЦ-ны IV улирлын хүүний төлөлт2023-09-22

Simple Хөрөнгөөр Баталгаажсан Үнэт Цаасны дөрөвдүгээр улирлын хүүний төлөлт 2023 оны 9 дүгээр сарын 25-ны өдөр ХБҮЦ эзэмшигчийн үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвийн (ҮЦТХТ) дансанд байршина.