Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний ерөнхий нөхцөлд өөрчлөлт орлоо
Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний ерөнхий нөхцөлд өөрчлөлт орлоо

Монголбанкны бодлогын хүү нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор бүтээгдэхүүн үйлчилгээний ерөнхий нөхцөл /БҮЕН/- д 2022 оны 09 дүгээр сарын 30-наас эхлэн дараах өөрчлөлтүүд орох боллоо шүү.

MicrosoftTeams-image (112).png MicrosoftTeams-image (117).png MicrosoftTeams-image (116).png