Simple ХБҮЦ-ны хоёрдугаар улирлын хүүний төлөлт
Simple ХБҮЦ-ны хоёрдугаар улирлын хүүний төлөлт

Simple Хөрөнгөөр Баталгаажсан Үнэт Цаасны нэгдүгээр улирлын хүүний төлөлт 2022 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр ХБҮЦ эзэмшигчийн үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвийн (ҮЦТХТ) дансанд байршина.