Simple ХБҮЦ-ны III улирлын хүүний төлөлт
Simple ХБҮЦ-ны III улирлын хүүний төлөлт

Simple Хөрөнгөөр Баталгаажсан Үнэт Цаасны гуравдугаар улирлын хүүний төлөлт 2023 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдөр ХБҮЦ эзэмшигчийн үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвийн (ҮЦТХТ) дансанд байршина.